Политика за поверителност

МЛД Трейдинг ЕООД осъществява търговска и маркетингова дейност, свързана с внос и търговия на едро с лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, козметика, като притежава необходимите за тази дейност разрешения и лицензи. Във връзка със своята дейност МЛД Трейдинг ЕООД обработва посочените по-долу лични данни за посочените в това съгласие цели.

Като администратор на лични данни МЛД Трейдинг ЕООД спазва и поддържа дейността си в съответствие с всички актуални стандарти и изисквания за защита на личните данни, включително Регламент (ЕС) 2016/679 и българското законодателство. Във връзка с това бихме искали да ви уведомим за категориите лични данни, до които МЛД Трейдинг ЕООД има достъп с оглед на поетите от дружеството ангажименти и взаимодействието със служители, клиенти, партньори и посетители.

Бизнес цели

Бизнес дейности

Лични данни

Роля на МЛД ТРЕЙДИНГ ЕООД

Срок за съхранение

Основание

Управление на човешките ресурси (персонал)

Съставяне и съхранение на трудови досиета, постигане на финансово-счетоводна отчетност

Физическа идентичност - имена, ЕГН, адрес, месторождение, телефон, лична карта; Социална идентичност - образование, квалификации, предходна трудова дейност; Данни за членове на семействата на служителите за данъчни облекчения, социални помощи и обезщетения

Администратор

50 години

Законово задължение (чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679): Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за данък върху доходите на физически лица, чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството

Управление на човешките ресурси (кандидати за работа)

Подбор на персонал

Физическа идентичност - имена, ЕГН, адрес, месторождение, телефон, лична карта; Социална идентичност - образование, квалификации, предходна трудова дейност; Медицинско свидетелство; Свидетелство за съдимост за предвидени в законодателството позиции

Администратор

До 3 години

Инициативно съгласие на лицето да кандидатства за работа (чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679)

Охранителна дейност на имущество и служители

Извършване на видеонаблюдение на обекта

Регистрационен номер на ползван автомобил, запис на видео

Администратор

30 дни

Законен интерес за сигурността на имуществото и жизнено важен интерес за живота и здравето на служителите – чл.6, пар. 1, г) и е) от Регламент (ЕС) 2016/679

Маркетинг

Осъществяване на маркетинг комуникация – предоставяне на информация за разрешени за употреба лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, козметика и други продукти, предлагани от МЛД Трейдинг ЕООД на българския пазар.

Три имена на медицинските специалисти, УИН специалност, месторабота, телефон и електронна поща

Администратор

Безсрочно

Развитие на търговската дейност на МЛД Трейдинг ЕООД

 

МЛД ТРЕЙДИНГ ЕООД използва описаните категории лични данни единствено за нуждите на пълноценното изпълнение на посочените фирмени цели и дейности. Не се извършва трансфер в други държави и не се предоставят лични данни на трети лица извън МЛД ТРЕЙДИНГ ЕООД.

 

Вашите права Общият регламент за защита на личните данни Ви предоставя набор от права, които можете да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни.

 

 

Данни за контакт с надзорния орган: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 915 3518; Факс: +359 2 91 53 525; електронна поща:  kzld@cpdp.bg .

 

Данни за контакт с МЛД ТРЕЙДИНГ ЕООД по защита на личните данни: Телефон: +359 896 760 774; електронна поща: gdpr@mldtrading-bg.com

Декларация за съгласие

Декларация за оттегляне на съгласие

Този уеб сайт използва бисквитки. Можете да научите повече тук.
С натискането на бутона "приемам" Вие декларирате , че сте запознати с новата ни Политика за поверителност!
Пиши ни
Свържете се с нас:
Внимание!

Информацията в раздел “Лекарствени Продукти“ е предназначена САМО за медицински специалисти.

Фирма МЛД Трейдинг ЕООД и нейните служители не носят отговорност за каквито и да е резултати и последствия, в това число и за каквито и да е вреди или пропуснати ползи, настъпили като пряка или косвена последица от достъп на лица, които не са медицински специалисти, до информацията, съдържаща се в настоящия раздел.

Влизайки в раздел “Лекарствени продукти” се запознах с горните условия, приемам ги, потвърждавам, че съм медицински специалист и желая да получа достъп до раздела, предназначен само за медицински специалисти.

Моля, изберете: