privacy-policy

МЛД Трейдинг ЕООД осъществява търговска и маркетингова дейност, свързана с внос и търговия на едро с лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, козметика, като притежава необходимите за тази дейност разрешения и лицензи. Във връзка със своята дейност МЛД Трейдинг ЕООД обработва посочените по-долу лични данни за посочените в това съгласие цели.

Като администратор на лични данни МЛД Трейдинг ЕООД спазва и поддържа дейността си в съответствие с всички актуални стандарти и изисквания за защита на личните данни, включително Регламент (ЕС) 2016/679 и българското законодателство. Във връзка с това бихме искали да ви уведомим за категориите лични данни, до които МЛД Трейдинг ЕООД има достъп с оглед на поетите от дружеството ангажименти и взаимодействието със служители, клиенти, партньори и посетители.

Бизнес цели

Бизнес дейности

Лични данни

Роля на МЛД ТРЕЙДИНГ ЕООД

Срок за съхранение

Основание

Управление на човешките ресурси (персонал)

Съставяне и съхранение на трудови досиета, постигане на финансово-счетоводна отчетност

Физическа идентичност - имена, ЕГН, адрес, месторождение, телефон, лична карта; Социална идентичност - образование, квалификации, предходна трудова дейност; Данни за членове на семействата на служителите за данъчни облекчения, социални помощи и обезщетения

Администратор

50 години

Законово задължение (чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679): Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за данък върху доходите на физически лица, чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството

Управление на човешките ресурси (кандидати за работа)

Подбор на персонал

Физическа идентичност - имена, ЕГН, адрес, месторождение, телефон, лична карта; Социална идентичност - образование, квалификации, предходна трудова дейност; Медицинско свидетелство; Свидетелство за съдимост за предвидени в законодателството позиции

Администратор

До 3 години

Инициативно съгласие на лицето да кандидатства за работа (чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679)

Охранителна дейност на имущество и служители

Извършване на видеонаблюдение на обекта

Регистрационен номер на ползван автомобил, запис на видео

Администратор

30 дни

Законен интерес за сигурността на имуществото и жизнено важен интерес за живота и здравето на служителите – чл.6, пар. 1, г) и е) от Регламент (ЕС) 2016/679

Маркетинг

Осъществяване на маркетинг комуникация – предоставяне на информация за разрешени за употреба лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, козметика и други продукти, предлагани от МЛД Трейдинг ЕООД на българския пазар.

Три имена на медицинските специалисти, УИН специалност, месторабота, телефон и електронна поща

Администратор

Безсрочно

Развитие на търговската дейност на МЛД Трейдинг ЕООД

 

МЛД ТРЕЙДИНГ ЕООД използва описаните категории лични данни единствено за нуждите на пълноценното изпълнение на посочените фирмени цели и дейности. Не се извършва трансфер в други държави и не се предоставят лични данни на трети лица извън МЛД ТРЕЙДИНГ ЕООД.

 

Вашите права Общият регламент за защита на личните данни Ви предоставя набор от права, които можете да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни.

 

 

Данни за контакт с надзорния орган: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 915 3518; Факс: +359 2 91 53 525; електронна поща:  kzld@cpdp.bg .

 

Данни за контакт с МЛД ТРЕЙДИНГ ЕООД по защита на личните данни: Телефон: +359 896 760 774; електронна поща: gdpr@mldtrading-bg.com

Декларация за съгласие

Декларация за оттегляне на съгласие

This website uses cookies. You can learn more here.
By clicking "I agree" you declare, that you are familiar with our Privacy Policy!
Get in touch
Contact us:
Attention!

The information in the "Medicinal Products" section is intended ONLY for medical professionals.

Company MLD Trading EOOD and its employees are not responsible for any results and consequences, including for any damages or lost profits, occurring as a direct or an indirect consequence of non-medical professionals accessing the information it contains in this section.

Entering the "Medicinal products" section, I have read the above conditions, I accept them, I confirm that I am a medical professional and would like to access the medical only section specialists.

Please choose: