Politica de Confidențialitate

МЛД Трейдинг ЕООД осъществява търговска и маркетингова дейност, свързана с внос и търговия на едро с лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, козметика, като притежава необходимите за тази дейност разрешения и лицензи. Във връзка със своята дейност МЛД Трейдинг ЕООД обработва посочените по-долу лични данни за посочените в това съгласие цели.

Като администратор на лични данни МЛД Трейдинг ЕООД спазва и поддържа дейността си в съответствие с всички актуални стандарти и изисквания за защита на личните данни, включително Регламент (ЕС) 2016/679 и българското законодателство. Във връзка с това бихме искали да ви уведомим за категориите лични данни, до които МЛД Трейдинг ЕООД има достъп с оглед на поетите от дружеството ангажименти и взаимодействието със служители, клиенти, партньори и посетители.

Бизнес цели

Бизнес дейности

Лични данни

Роля на МЛД ТРЕЙДИНГ ЕООД

Срок за съхранение

Основание

Управление на човешките ресурси (персонал)

Съставяне и съхранение на трудови досиета, постигане на финансово-счетоводна отчетност

Физическа идентичност - имена, ЕГН, адрес, месторождение, телефон, лична карта; Социална идентичност - образование, квалификации, предходна трудова дейност; Данни за членове на семействата на служителите за данъчни облекчения, социални помощи и обезщетения

Администратор

50 години

Законово задължение (чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679): Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за данък върху доходите на физически лица, чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството

Управление на човешките ресурси (кандидати за работа)

Подбор на персонал

Физическа идентичност - имена, ЕГН, адрес, месторождение, телефон, лична карта; Социална идентичност - образование, квалификации, предходна трудова дейност; Медицинско свидетелство; Свидетелство за съдимост за предвидени в законодателството позиции

Администратор

До 3 години

Инициативно съгласие на лицето да кандидатства за работа (чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679)

Охранителна дейност на имущество и служители

Извършване на видеонаблюдение на обекта

Регистрационен номер на ползван автомобил, запис на видео

Администратор

30 дни

Законен интерес за сигурността на имуществото и жизнено важен интерес за живота и здравето на служителите – чл.6, пар. 1, г) и е) от Регламент (ЕС) 2016/679

Маркетинг

Осъществяване на маркетинг комуникация – предоставяне на информация за разрешени за употреба лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, козметика и други продукти, предлагани от МЛД Трейдинг ЕООД на българския пазар.

Три имена на медицинските специалисти, УИН специалност, месторабота, телефон и електронна поща

Администратор

Безсрочно

Развитие на търговската дейност на МЛД Трейдинг ЕООД

 

МЛД ТРЕЙДИНГ ЕООД използва описаните категории лични данни единствено за нуждите на пълноценното изпълнение на посочените фирмени цели и дейности. Не се извършва трансфер в други държави и не се предоставят лични данни на трети лица извън МЛД ТРЕЙДИНГ ЕООД.

 

Вашите права Общият регламент за защита на личните данни Ви предоставя набор от права, които можете да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни.

 

 

Данни за контакт с надзорния орган: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 915 3518; Факс: +359 2 91 53 525; електронна поща:  kzld@cpdp.bg .

 

Данни за контакт с МЛД ТРЕЙДИНГ ЕООД по защита на личните данни: Телефон: +359 896 760 774; електронна поща: gdpr@mldtrading-bg.com

Декларация за съгласие

Декларация за оттегляне на съгласие

Acest site web folosește cookie-uri. Puteți afla mai multe here.
Făcând clic pe „Sunt de acord”, declarați că sunteți familiarizat cu Politica noastră de confidențialitate!
Intrați în legătură
Contactaţi-ne:
Atenţie!

Informațiile din secțiunea Produse Medicale sunt destinate numai profesioniștilor în domeniul medical!

MLD Trading Ltd și angajații săi nu vor fi considerați responsabili pentru rezultatele și consecințele survenite ca urmare a accesului persoanelor care nu se încadrează în categoria profesioniștilor în domeniu medical.

După ce am luat la cunoștință de condițiile și termenii accesarii categoriei Produse Medicale, declar că accept condițiile stipulate și confirm faptul că sunt expert în domeniul medical și doresc să am acces la secțiunea destinată profesioniștilor în domeniul medical.

Vă rugăm să alegeți: